این مطلب ۵۴۴۵ بار خوانده شده

الگوی تخصیص زمان به کردار در راه خداوند متعال

منیرنت: ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶ رو ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺑﺎ دادن ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﻳﻦ، اﺛﺮ ﺑﺎور ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺲ از ﻣﺮگ و رﺿﺎﻳﺖﺧﺎﻃﺮ آن زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﻴﺶ رو درﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازی ﻣﻲﮔﻨﺠﺪ و روش ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ آن روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺎﺿﻲ و ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺزﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺮدارﻫﺎ و اﺛﺮ اﻳﻤﺎن و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی زﻣﺎن در ﻛﺮدار در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻛﺎر و ﻣﺒﺤﺚ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦﺑﺎره ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ دو داراﻳﻲ ﭘﻮل و زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮد و اﻳﻦدو در اﻳﻦ راه ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻤﺰد اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﺎن در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﺨﺼﻴﺺﭘﻮل در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل  دارد. ﺟﻤﻊ اﻳﻦدو ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶدﺳﺘﻤﺰد، ﺟﻤﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺداراﻳﻲ ﺑﻪ راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را اﻓﺰاﻳﺶﻣﻲدﻫﺪ.

نویسنده:

مرتضی عزتی:  استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه اقتصاد اسلامی - سال پانزدهم، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

 

انتهای پیام/م

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۳%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۹%
تمام آرا: ۱۴۸