این مطلب ۳۲۱۱ بار خوانده شده

جواناني با ذهن اقتصادي

بدون شك شما هم در اطراف خود جوان هايي را ديده ايد كه با وجود درآمد معمول و متوسط با يك مديريت كاملاً آگاهانه و برنامه ريزي شده به خواسته هاي بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خريد خانه مي رسند و همواره براي خالي نبودن دست خود در مواقع اضطراري، پس انداز اندكي نيز دارند.

مديريت صحيح اقتصادي يك جوان شامل مجموعه اي از تجربيات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مي آيد تا منابع محدود براي پاسخگويي به نيازهاي نامحدود بسيج شود.

دكتر برنارد اينون استاد دانشگاه در بوستون به اهميت مديريت، اقتصاد و خانواده اشاره مي كند و مي گويد: «يك جوان به عنوان يكي از مهم ترين عنصر اجتماعي با استفاده از علم مديريت به معني استفاده بهينه از داشته ها و منابع گوناگون براي رسيدن به اهداف تعيين شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براي رفع نيازهاي نامحدود تلاش مي كند تا منابع درآمدي را به بهترين شكل ممكن تأمين و با استفاده از آن نيازهاي خود و خانواده را براي رسيدن به اهداف فردي و جمعي پاسخ دهند.»

برنامه ريزي در زندگي

در هر مجموعه براي رسيدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ريزي دقيق و منظم به خوبي احساس مي شود. خانواده نيز به عنوان مجموعه اي متشكل از والدين و فرزندان با نيازهاي متـعدد و متنوع نياز به برنامه ريزي بويژه در عرصه اقتصادي براي اداره و مديريت صحيح اقتصادي در آن دارد.

دكتر اينون در اين باره معتقد است: «واژه مديريت، وظايف يك مدير را به خوبي در ذهن تداعي مي كند و برنامه ريزي به عنوان نخستين وظيفه يك مدير، گام نخست در اجراي درست مديريت اقتصادي خانواده است. برنامه ريزي براي جوانان به اين معني كه چه چيزهايي را چگونه، براي دست يافتن به چه هدفي، چه موقع و كجا هزينه كنيم. هرگاه جواني بتواند به اين سؤالات ساده پاسخ هاي مناسب دهد منابع دخل و مجاري خرج بهتر شناسايي شده و نيازهاي مادي پاسخ داده مي شود.» وي مي گويد: مشخص شدن منابع براي پاسخ به نيازها يك گام مهم در مديريت اقتصادي خانواده تلقي مي شود. اگرچه واژه ها ساده به نظر مي رسند اما در عمل كمتر مورد توجه قرار مي گيرند و در عمل مديريت دخل و خرج چندان به چشم نمي آيد.

احساس مسئوليت در هزينه كردن

گستردگي و تنوع نيازها در جامعه رو به گسترش امروز، باعث شده است نگاه سنتي حاكم بر خانوده كه پدر، نان آور و ديگر اعضاي خانواده، زير مجموعه او هستند، از خانواده امروز حذف شود و خانواده به سمت دست يابي به منابع درآمدي بيشتر حتي الامكان توسط ساير اعضاي خانواده حركت مي كند.

برنارد اينون با تأكيد بر داشتن احساس مسئوليت در بين همه اعضاي خانواده در دست يابي به منابع درآمدي بيشتر مي گويد: همواره از فرد خاصي معمولاً پدر در خانواده انتظار دخل و از همه اعضاي خانواده انتظار خرج مي رود. اما منطق اقتصادي حكم مي كند در دخل و خرج يك خانواده همه احساس مسئوليت كنند تا به طور شايسته دستيابي به منابع درآمدي افزايش يابد و در مسير درست خرج شود.

به نظر مي رسد به تعداد جوان ها مديريت اقتصادي مختلف وجود دارد. به اين معني كه جوان ها براساس نگاه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مختلف خود، براي دخل و خرج خود برنامه ريزي مي كنند.

در واقع نمي توانيم براي مديريت اقتصادي خانواده ها به دنبال فرمول ها و مدل هاي پيچيده باشيم، گاهي جوان هاي ساده و عادي آن چنان به خوبي مديريت اقتصادي را در خانواده اعمال مي كنند كه برخي تحصيل كرده هاي رشته هاي اقتصادي و مديريت توانايي آن را ندارند. درك موقعيت خانواده، تشخيص منابع و چگونگي تأمين آنها، شناخت نيازهاي اولويت دار و تخصيص منابع جمعي خانواده در يك مسير درست براي پاسخگويي به نيازها، مديريت صحيح مي طلبند كه نبايد از آن غفلت كرد.

به عقيده اينون بهره وري در اقتصاد خانواده نقش پررنگي براي يك جوان دارد به اين معني كه چگونه بتوانيم با منابع موجود نتيجه بهتر به دست آوريم. براي رسيدن به اين امر مهم بايد با استفاده از مجموع داشته هاي افراد خانواده به انواع نيازهاي فردفرد اعضاي خانواده مناسب تر و بهتر از گذشته پاسخ داد.

توجه به واقعيت هاي زندگي براي يك جوان نشان دهنده رسيدن به موفقيت هاي بيشتر در دستيابي به اهداف يك مديريت اقتصادي صحيح است.

خرد جمعي، تلاش، همكاري و هماهنگي اعضاي خانواده در چگونگي طي كردن مسير مديريت اقتصادي خانواده نقش تعيين كننده دارد، به نحوي كه احساس مسئوليت جوان ها در دخل و خرج از ريخت و پاش ها جلوگيري مي كند.

بدون شك فرهنگ سازي و نهادينه كردن چارچوب هاي يك مديريت صحيح اقتصادي در راستاي رسيدن به اهداف اقتصادي در زندگي هر جواني، نياز به آموزش هاي ساده و قابل فهم براي خانواده ها با سطوح مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. در اين ميان نقش رسانه هاي جمعي قابل توجه است.

دكتر اينون با اشاره به آگاه سازي خانواده ها از سوي رسانه ها مي گويد: «گاهي دادن آموزش هاي ساده از سوي رسانه هاي جمعي به خانواده ها و جوانان به دور از هرگونه مدل سازي و يا بيگانگي با زندگي واقعي، مي تواند آن ها را در مسير درست، آگاه سازي براي بهتر كسب كردن منابع اقتصادي و جهت دادن آن ها به سمت هزينه كردن اصولي هدايت كند و در بهبود شرايط اقتصادي خانواده نقش آفرين باشد.»

بسياري از جواناني كه تازه ازدواج كرده اند با درآمد محدود خانواده روبه رو هستند و نمي توانند پاسخ همه نيازهاي اعضاي خانواده را بدهند و به ناچار دست به انتخاب كالاهاي موردنياز از ميان كالاهاي بي شمار مي زنند. بنابراين آنها به عنوان مدير خانواده موظف هستند درآمد خانواده را به گونه اي تخصيص دهند و كالاها را به گونه اي گزينش كنند تا حداكثر مطلوبيت به دست آيد.

در هر جامعه اي جوانان در تأثيرپذيري از اقتصاد سه دسته هستند. ارزش هاي اعتقادي روي دسته اي از افراد تأثير جدي برجاي مي گذارد كه نمود عيني آن در شيوه مديريت صحيح اقتصادي خانواده به وضوح ديده مي شود. عده اي هم فقط به دنبال منافع شخصي هستند و ارزش هاي اعتقادي چندان در آن ها رسوخ نكرده است. اكثريتي نيز به رعايت مديريت اقتصادي خانواده خود علاقه دارند، اما متأسفانه بعد مادي آنها بر بعد انساني شان غلبه پيدا كرده است. بنابراين آنچه در مديريت اقتصادي صحيح يك خانواده اهميت دارد توجه به مؤلفه هاي مديريت، اقتصاد و خانواده است كه مي تواند در يافتن پاسخ مناسب براي نيازها در بين انبوه آنها، راه را به مقصد آسايش و رفاه مادي و معنوي نزديك سازد.

سزاوار

 

             

           

 

 

 

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۴%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۸%
تمام آرا: ۱۴۶